×

Statut

Statut UFPS

STATUT STOWARZYSZENIA

UNIJNY FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZYCH

Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

zatwierdzony ze zmianami na Walny Zebraniu Członków w dniu 11 grudnia 2010 roku

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: ?Unijny Fundusz Przedsiębiorczych”.

 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr.20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dąbrowa Górnicza.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i przystępować do spółek w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

 4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami

 5. Stowarzyszenie posiada znak firmowy (logo).

 6. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§3

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Integrowanie środowisk zainteresowanych problematyką europejską.

 2. Przeciwdziałanie bezrobociu przez promowanie i finansowanie działań zwiększających przedsiębiorczość, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw.

 3. Położenie szczególnych starań na rzecz pozyskiwania intelektualnej i materialnej pomocy Unii Europejskiej w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, aktywne ograniczanie bezrobocia, restrukturyzacja przemysłu i rolnictwa, doskonalenie regionalnych struktur władzy i wszystkich tych dziedzin, które wspomagają wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, rozwój nauki, kultury, zdrowia, turystyki
  i sportu w Polsce.

 4. Stowarzyszenie rozwija swoją pracę w czterech głównych dziedzinach: organizacyjnej, szkoleniowej i promocyjnej, projektowej tworząc materialne i duchowe przesłanki realizacji swoich statutowych celów.

 5. Promowanie i wspieranie pracy wolontariatu.
 6. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw społecznych, w tym także zatrudnienie i samo zatrudnienie młodzieży, osób bezrobotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych.
 7. Rozwijanie usług marketingowych i finansowych poprzez formę klubową, spółdzielczą i inną w oparciu o obowiązujące przepisy.
 8. Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze i podobnej działalności na terenie kraju i za granicą.
 9. Rozwijanie inteligencji finansowej oraz działań związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 10. Udzielanie stypendiów członkom Stowarzyszenia w celu wspomożenia ich rehabilitacji, nauki oraz działań twórczych.
 11. Działalność Stowarzyszenia oparta jest w większości na pracy społecznej członków.
 12. Do prowadzenia działalności statutowej mogą być powołane i zatrudnione podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, w tym również członkowie Stowarzyszenia w oparciu o obowiązujące przepisy.
 13. Działanie na rzecz społecznie, intelektualnie, gospodarczo, ekologicznie, zrównoważonego rozwoju oraz pomoc w zakresie podnoszenia potencjału gospodarczego członków i w zakresie podnoszenia potencjału gospodarczego członków.
 14. Branie udziału w projektach i programach Unii Europejskiej na jej terenie i zagranicą.
 15. Działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez tworzenie oddziałów w kraju i na terenie Unii Europejskiej i pretendentów do Unii Europejskiej.
 16. Zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego i tworzenia integracyjnych systemów społecznych .
 17. Działanie na rzecz społeczeństwa wiedzy i rozwoju technologii informacyjnych w zastosowaniach społecznych i gospodarczych.
 18. Inicjowanie i wspieranie działalności naukowej na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.
 19. Działanie na rzecz rozwoju zdrowia publicznego i nowoczesnych metod profilaktyki przeciw chorobom cywilizacyjnym .
 20. Promowanie zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej i radzenia sobie ze stresem .
 21. Działania na rzecz promowania regionu i gospodarki regionalnej.
 22. Tworzenie platformy dla unijnego i międzynarodowego wsparcia podmiotowości gospodarczej i rozwoju obywateli.

§ 4

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności przez:

upowszechnianie informacji na temat sytuacji międzynarodowej, procesu integracji

europejskiej i działania instytucji UE,

prezentacje kultury oraz współczesnego oblicza państw europejskich,

popularyzowanie kultury polskiej i regionalnej za granicą,

organizowanie i udział w spotkaniach, wykładach, seminariach, konferencjach i innych

działaniach służących poznaniu Europy,

uczestniczenie w międzynarodowej wymianie uczniów, studentów, nauczycieli i innych

stanowisk,

współpracę z agendami Unii Europejskiej oraz innymi organizacjami o charakterze

proeuropejskim,

ułatwianie kontaktów międzynarodowych,

opracowanie materiałów informacyjnych o działaniach lokalnych i wspierających proces integracji europejskiej,

rozpowszechnianie i ułatwienie dostępu do wiedzy z dziedziny ochrony środowiska i problematyki klimatycznej, przedsiębiorczości, prawa, rolnictwa oraz ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia, życia i mienia,

promowanie działań na rzecz ochrony środowiska, a szczególnie w dziedzinie gospodarki odpadami, poszanowania energii, energii odnawialnej, zanieczyszczeń środowiska, poszanowania praw zwierząt, nowoczesnego rolnictwa

powszechną edukację ekologiczna, zdrowotną, antyalkoholową, antynikotynową i

antynarkotykową,

pomoc i doradztwo przedsiębiorcom, rolnikom, innym podmiotom w zakresie

rozpoczynania i prowadzenia działalności, a w szczególności w aspekcie dotacji,

dofinansowania, kredytów, wprowadzania nowoczesnych technologii,

udział Stowarzyszenia w pracach organizacji administracji, władz samorządowych oraz

instytucji opiniodawczych i kontrolnych,

prowadzenie szkoleń specjalistycznych i kursów we współpracy z właściwymi władzami i instytucjami, również w zakresie opracowania i opiniowania programów edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, finansowej, marketingowej,

organizowanie konferencji, prelekcji i zjazdów oraz okolicznościowych imprez w celu

popularyzacji idei głoszonych przez Stowarzyszenie, prowadzenie działalności

wychowawczej wiążącej się tematycznie z celami statutowymi Stowarzyszenia,

współdziałanie z organizacjami społecznymi i państwowymi oraz związkami zawodowymi w celu realizacji założeń statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności z podmiotami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, życia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi, lub innymi miejscowymi zagrożeniami,

zwiększanie zakresu i skuteczności egzekwowania obowiązujących ustaw, przepisów wykonawczych i innych unormowań prawnych w zakresie ochrony środowiska i praw człowieka, podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach naruszenia prawa, etyki zawodowej i braku kompetencji z uszczerbkiem dla ochrony środowiska i praw człowieka, prowadzenie i organizowanie doradztwa i rzeczoznawstwa, rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,

propagowanie zdrowego trybu życia, konsolidacja sił ekologicznych rozproszonych w wielu stowarzyszeniach i innych organizacjach, reklamowanie idei celów Stowarzyszenia we własnych wydawnictwach, popieranie wynalazczości i racjonalizacji,

– działania związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie programów edukacyjnych, organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów itp.

– kreowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków do rozwoju osobistego i kształcenia przez całe życie idei przedsiębiorczości UFP,

– pomoc w budowaniu partnerstw wewnątrz – i międzysektorowych oraz promowanie idei partnerstw wśród ogółu mieszkańców, itp. między innymi prowadzenie działań informacyjno ? edukacyjno- promocyjnych, związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia itp.

– organizowanie imprez sportowo ? rekreacyjnych, koncertów charytatywnych,-prowadzenie

zbiórek publicznych oraz innych form pozyskiwania ofiarodawców wyłącznie w celu wsparcia statutowych działań Stowarzyszenia,

-podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§5

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych

b) członków wspierających

c) członków honorowych

§6

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, obywatele polscy i obcy niezależnie od narodowości i miejsca stałego zamieszkania, które:

a) podpisały statut niniejszego Stowarzyszenia jako założyciele,

b) nabyły członkostwo po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia na podstawie rekomendacji dwóch członków stowarzyszenia .

2.O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną liczbą głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

3.O przyjęciu nowego członka Zarząd powiadamia e-mail, SMS wszystkich pozostałych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§7

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być wszystkie osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które podzielają cele Stowarzyszenia i przyczyniają się do ich realizacji za pośrednictwem Stowarzyszenia bądź we współpracy z nimi, udzielają Stowarzyszeniu pomocy materialnej, organizacyjnej lub innej.

 2. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę w sprawie. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.

 1. Członkowie wspierający mają prawo:

  – nosić odznakę Stowarzyszenia

  – wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących propozycji działalności Stowarzyszenia

  – uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

  – brać udział poprzez swojego przedstawiciela we wszystkich konferencjach, kongresach i innych formach działalności Stowarzyszenia.

§8

1. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków. G

2. Godność członka honorowego może być nadana osobom fizycznym niezależnie od ich obywatelstwa, które położyły szczególne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi mają prawo:

 • nosić odznakę Stowarzyszenia
 • wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących propozycji działalności Stowarzyszenia
 • uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
 • brać udział poprzez swojego przedstawiciela we wszystkich konferencjach, kongresach i innych formach działalności Stowarzyszenia.

§9

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

a) płacenia składek,

b) przyczyniania się do realizacji celów Stowarzyszenia,

c) postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.

§10

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1. Wykluczenia członka na podstawie:

a) uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w następstwie uznania członka winnym

naruszenia wymagań, o których mowa w §9 Statutu Stowarzyszenia.

b) uchwały Zarządu z powodu utraty przez członka praw publicznych.

Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia na podstawie:

a) dobrowolnego wystąpienia na piśmie,

b) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

c) działanie na szkodę Stowarzyszenia w tym (kradzieży intelektualnej) i szkalowania dobrego imienia Stowarzyszenia i jej członków.

d) negatywna opinia o członku Stowarzyszenia wydana przez Sąd Koleżeński.

Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Zarządu przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu oraz opinia Sądu Koleżeńskiego.

§11

Do uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia na członka lub uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia o uchwale.

§12

1. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają czynne i bierne prawo wyborcze oraz mają prawo do:

a) wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,

b) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający i honorowi:

a) nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, ani głosu stanowiącego.

b) mają prawo do wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia

c) mogą uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§13

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Rada Programowa

c) Główna Komisja Rewizyjna

d) Zarząd Główny

f ) Sąd Koleżeński

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu.

3..O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

ROZDZIAŁ V

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§14

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny, co najmniej raz w roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny z inicjatywy własnej, na pisemny , elektroniczny wniosek co najmniej pięciu ogólnej liczby członków Stowarzyszenia lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku, wymaga łącznego powiadomienia elektronicznego i pisemnego.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków Stowarzyszenia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

5. Walne Zebranie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

6.Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad, przyczym regulamin nie może być zmieniony do dokonywanych rozstrzygnięć na tym samym zgromadzeniu.

§15

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.

2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

3. Wybieranie i odwoływanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego.

4 Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.

5. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

6. Zatwierdzenie regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego.

7. Podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

8. Ustalanie wysokości składek w drodze uchwały.

§16

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu zgody przez 2/3 obecnych członków. Zebranie Członków podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

3. Uchwały zapadają w trybie §14.5.

ROZDZIAŁ VI

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§17

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Głównej Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Główna Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład osobowy spośród członków

Stowarzyszenia. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego wybranego przez Walne Zebranie Członków.

§18

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz zgodności jego działań z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przedstawienie Zarządowi Głównemu wniosków z przeprowadzonych kontroli.

3. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

4. Przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków, wnioskowanych przez Zarząd Główny lub podejmowanych z własnej inicjatywy.

5. Przyjmowanie wniosków i sprawozdań Rady Programowej.

§19

1. Główna Komisja Rewizyjna ma obowiązek badania merytorycznej działalności Zarządu Głównego.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Stowarzyszenia i członków Zarządu Głównego składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych

spraw w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia.

3.Główna Komisja Rewizyjna prowadzi kontrole gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

ZARZĄD GŁÓWNY

§20

1. W skład Zarządu Głównego wchodzi od 1 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.

2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swojego grona prezesa,

wiceprezesów w liczbie nie większej, niż trzech, sekretarza i skarbnika.

3. Zarząd Główny pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebrania Członków.

4. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§21

1. Zarząd Główny prowadzi sprawy bieżące Stowarzyszenia, w tym reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz i działa w jego imieniu.

2. Do składania oświadczeń, podpisywania w jego imieniu i zaciągania zobowiązań uprawnionych jest Prezes Zarządu Głównego we współdziałaniu z Członkiem Zarządu Głównego.

3. Do zadań Zarządu Głównego należy w szczególności:

a) uchwalanie okresowych planów działalności programowej Stowarzyszenia oraz

preliminarza kosztów tej działalności,

b) inicjowanie i opracowywanie programów działań operacyjnych, służących realizacji

głównych kierunków działalności Stowarzyszenia uchwalonych przez Walne Zebranie

Członków,

c) gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań

Stowarzyszenia,

d) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia,

e) współpraca z Radą Programową.

§22

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

2. Zarząd Główny może uzupełniać swój skład osobowy spośród członków Stowarzyszenia w przypadku ustąpienia lub odwołania członka Zarządu Głównego. Uzupełnianie nie może przekraczać 1/3 składu liczbowego wybieranego przez Walne Zebranie Członków tj. 2 osób.

RADA PROGRAMOWA

§23

1. Radę Programową w liczbie od 3 do 9 osób powołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia spośród wybitnych intelektualistów, uczonych i przedsiębiorców.

2. Rada Programowa opracowuje propozycje kierunków działania Stowarzyszenia dla realizacji jego celów statutowych, przedstawia oceny opracowania i ekspertyzy dla potrzeb Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Rada Programowa stanowi organ doradczy Zarządu Głównego.

3. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

4. Członkowie Rady Programowej mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków i w posiedzeniach Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z głosem doradczym.

5. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą brać udział w zebraniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

6.Rada Programowa przedstawia okresowo sprawozdania i wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej i Zarządowi Głównemu.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§24

1. Sąd Koleżeński jest organem wewnętrznym Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji może uzupełnić swój skład osobowy spośród członków Stowarzyszenia. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego wybranego przez Walne Zebranie Członków.

§25

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozstrzyganie wewnętrznych sporów między członkami Stowarzyszenia.
 2. Wydawanie opinii o członkach Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia oraz Walnego Zebrania Członków.

§26

 

  1. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia lub Zarządu Stowarzyszenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.
  2. Rozpoznawanie wniosku powinno się rozpocząć w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Sąd może odroczyć wydanie decyzji, jeżeli stwierdzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji.
   Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka stowarzyszenia lub Zarządu Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Wniosek członka musi zawierać uzasadnienie. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
  3. Stronom postępowania przed Sądem Koleżeńskim przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie czternastu dni. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków.
  4. Sąd orzeka w składzie 3 osobowym.

 

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§27

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki,

c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności,

dochody z majątku Stowarzyszenia),

d) dotacje,

e) składki członkowskie powinny być wpłacane w terminie do trzech miesięcy.

nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, dochody w całości przekazywane są na realizację celów statutowych.

§28

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych, wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Głównego i jednego z Członków Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§29

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga:

a) w pierwszym terminie kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

b) w drugim terminie zwykłej większości głosów z pominięciem wymaganego quorum.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989r. Nr 20 póz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz stosowne przepisy prawa.

§30

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia skierowane do władz Stowarzyszenia muszą być dokonywane w formie listu poleconego bądź poczty elektronicznej.


 

Pobierz UFPS statut 2010

Opublikuj komentarz